Điều Khoản & Điều Kiện

Bằng việc tích chọn vào nút đồng ý, có nghĩa tôi đã tuân thủ các điều kiện khi sử dụng Vaytienaz dưới đây:

  1. CAM KẾT

Khi đăng ký là người cần một khoản vay trên Vaytienaz, tôi cam kết rằng mọi thông tin khai báo là trung thực, chính xác và đầy đủ; không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót. Tôi hiểu rằng những thông tin được cung cấp và những thông tin có liên quan khác được sử dụng để thẩm định khoản vay và là cơ sở pháp lý để xét duyệt khoản vay. Do đó, việc cung cấp thông tin không chính xác, hoặc không đầy đủ sẽ được xem là vi phạm điều kiện của Vaytienaz và chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Công ty có thể yêu cầu tôi cung cấp những thông tin hồ sơ khác cần thiết cho việc xem xét duyệt đăng ký tài khoản và khoản vay.

  1. ĐỒNG Ý

Đồng ý cho Công ty thực hiện việc thẩm tra tính xác thực của thông tin, giấy tờ mới nhất và (hoặc) các Báo cáo Tài chính khác (nếu có) kèm theo do tôi cung cấp và thông báo/cung cấp thông tin của tôi cho các các đối tác của Vaytienaz, các nguồn tham chiếu, các đơn vị báo cáo tín dụng, các công ty, tổ chức tín dụng hoặc các đơn vị khác nhằm mục đích đánh giá Đơn vay, báo cáo tín dụng, cung cấp thông tin tín dụng, thẩm định theo các yêu cầu quản lý rủi ro, cung cấp các khoản vay phù hợp, hoặc các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật hiện hành trong từng thời điểm. Tôi xác nhận và đồng ý rằng Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm có thể phát sinh do việc thu thập và công bố những thông tin này.

Đồng ý với việc Vaytienaz.com sẽ được quyền chuyển các thông tin của tôi đã đăng ký đến các đơn vị tài chính, ngân hàng, các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho vay tín dụng.

Đồng ý với việc cho phép Vaytienaz.com gửi tin nhắn quảng cáo, email quảng cáo giới thiệu khoản vay phù hợp tại các tổ chức tài chính khác.

  1. TÔI HIỂU

Tôi hiểu rằng Công ty có toàn quyền trong việc:
– Quyết định từ chối Đơn đăng ký vay
– Quyết định xét duyệt, đánh giá và thẩm định định hồ sơ vay

Tôi hiểu rằng khi chấp thuận đăng ký khoản vay, Công ty có thể sẽ tính lệ phí chứng thực hồ sơ, phí xử lý hồ sơ và những loại phí khác liên quan (nếu có)

  1. LƯU Ý

Anh chị vui lòng không thanh toán bất kỳ khoản phí nào cũng như cung cấp mật khẩu ngân hàng cho đối tác.