Ủy nhiệm chi là gì

Ủy nhiệm chi là gì? một trong các hình thức thanh toán chủ yếu của hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Vậy ủy nhiệm chi là gì? Hôm nay Vaytienaz sẽ chia sẻ kiến thức tài chính bổ ích này tới bạn nhé!!!.

ủy nhiệm chi là gì

ủy nhiệm chi là gì

Uỷ nhiệm chi là gì?

 • Ủy nhiệm chi (tiếng Anh: Standing order) là một phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, trong đó người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu có sẵn của ngân hàng, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu cầu trích một số tiền nhất định trong tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.
 • Ủy nhiệm chi (UNC) không phải do ngân hàng chi hộ, ủy nhiệm chi phải do khách hàng lập, ký và ngân hàng căn cứ vào đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng trả cho người thụ hưởng. Việc ngân hàng tự động trích tài khoản trả cho người thụ hưởng là không được phép trừ khi đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.
 • Ủy nhiệm chi sẽ không hợp lệ khi số tiền ghi trên ủy nhiệm chi vượt quá số dư trong tài khoản của người lập ủy nhiệm chi, khi đó ngân hàng sẽ thông báo cho người lập ủy nhiệm chi, đồng thời trả lại giấy ủy nhiệm chi và từ chối thực hiện lệnh chi đó nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Vậy có nghĩa là:

 • Ủy nhiệm chi là sự ủy quyền của người có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng. Hình thức của ủy quyền theo mẫu in sẵn của ngân hàng. Người có nghĩa vụ thanh toán điền và ký vào ủy quyền này;
 • Người được ủy quyền chính là ngân hàng. Dưới góc độ pháp luật ngân hàng thì việc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện lệnh chi cho khách hàng chính là hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng có thu phí;
 • Nội dung công việc ủy quyền là trích tiền từ tài khoản của người có nghĩa vụ thanh toán để trả cho người thụ hưởng số tiền ghi trên lệnh chi đó.

Khi nào cần lập ủy nhiệm chi

 • Ủy nhiệm chi chỉ được thực hiện khi khách hàng có yêu cầu và tiến hành lập, ký vào mẫu. Ngân hàng chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Nếu ngân hàng tự động trích tài khoản của khách hàng thì đó là hành vi trái quy định. Trừ trường hợp đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

Uỷ nhiệm chi có mấy liên? Nội dung có trên ủy nhiệm chi

Thông thường ủy nhiệm chi sẽ có hai liên, bao gồm: Một liên cho ngân hàng thương mại giữ lại, lên thứ hai sau khi ngân hàng xác nhận sẽ đóng dấu và trả lại cho khách hàng để kế toán doanh nghiệp căn cứ làm hạch toán.

Một ủy nhiệm chi hợp để bao gồm các yếu tố sau:

 • Có chữ lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi, số seri
 • Họ tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản người trả tiền
 • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền
 • Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản người thụ hưởng
 • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng
 • Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số
 • Nơi, ngày tháng năm lập ủy nhiệm chiChữ ký của chủ tài khoản hoặc chữ ký của người được chủ tài khoản ủy quyền
 • Có yếu tố khác có liên quan do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định, theo đúng pháp luật.

Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi

Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi tiết bao gồm 3 bước:

 • Người trả tiền làm thủ tục ủy nhiệm chi qua ngân hàng khi có nhu cầu chi trả, ủy nhiệm chi phải ghi đầy đủ thông tin, theo đúng mẫu mà pháp luật quy định, mới được coi là hợp lệ.
 • Ngân hàng phục vụ phải trả tiền sẽ làm thủ tục trích tiền trên tài khoản người chi trả khi nhận được ủy nhiệm chi và tiến hành chuyển tiền thanh toán với ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.
 • Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng sẽ làm thủ tục thanh toán đối với người thụ hưởng. Lúc này giao dịch ủy nhiệm chi đã hoàn tất.

Trong hình thức thanh toán ủy nhiệm chi, bên trả tiền phải ghi đầy đủ và chính xác các yếu tố khớp đúng với nội dung giữa các liên tục nhiệm chi và ký tên đóng dấu. Khi nhận được ủy nhiệm chi, trong một ngày làm việc,ngân hàng phục vụ người trả tiền phải hoàn tất lệnh chi hoặc từ chối thực hiện nếu tài khoản khách hàng không đủ tiền, hoặc lệnh chi không hợp lệ.

Bình Luận